Kur’an i sufizam –

“Sukladno autorovom mišljenju, suzam se ponajbolje može ra-zumjeti u odnosu na samo ustrojstvo islamske tradicije. Izrazitaodlika sujskog pristupa islamskoj tradiciji jest usredotočenje nastapanje duše s Božanskom Riječju, uvijek na osnovu obrascakoji je utvrdio Vjerovjesnik. Sujski učitelji su često govorili ocilju islamske tradicije u viduostvarenja koje zahtijeva preo-bražavanje samog bića tragaoca, pri čemu je nezaobilazna ulo-ga Kur’ana. Sažimajući prirodu puta ka Bogu, ti učitelji čestosu govorili o pročišćavanju duše (tezkijetu’n-nefs). Kao i drugimuslimani, sue ne samo da su visoko cijenili pamćenje i uče-nje Kur’ana te zazivanje Božijih imena sadržanih u Kur’anu,nego su svoja učenja, također, iskazivali kur’anskim jezikom”

Kuran_i_sufizam