İBN ARABÎ’YE GÖRE TAHKİKÎ İLİM – William C. CHITTICK

Abstract: İbn Arabî, geçen 800 yıl zarfında bir an dü-şünüldüğünde ilk akla gelen en tesirli vehakkında en çok tartışılan Müslüman düşü-nürdür. Tasavvuf geleneği onu Şeyhül Ekberolarak adlandırır. Bu, İslâmiyet’in bâtınî öğ-retilerinin en önde gelen şârihi olduğu anla-mına gelir. Günümüz akademi dünyası haklıolarak böylesine büyük ünvanlara şüpheci bakıyor olsa da bu ünvanın tamamıyla yersizolmadığını gösterir pek çok ipucu mevcut-tur. Nicelik açısından bakarsak İbn Arabî’nindevâsâ eseri Fütûhat-ı Mekkiye, en üretkenyazarların bile bir ömür boyunca yazabilek-leri metinlerden çok daha fazla metin içerir.Kitaplarının ve ilmî eserlerinin çetelesi ya-yınlanmış ve yüzlerce el yazma eseri kütüp-hanelere dağılmıştır

Ibn_Arabi_ye_Gore_Tahkiki_Ilim